mapCreator Pro

opis aplikacji w wersji pro

Możliwości i zalety

aplikacji mapCreator Pro

Cena: 299,00 zł + VAT, jednorazowo

mapCreator sprawdził się w wielu zastosowaniach

Zobacz już teraz jak działa nasza aplikacja

Gotów na stworzenie mapy? - skorzystaj z mapCreatora

Informacje szczegółowe

o aplikacji mapCreator PRO

mapCreator to aplikacja internetowa służaca do tworzenia i zarządzania mapami interaktywnymi. System opiera się na Google Maps Javascript API v3. Można go porównać do systemów CMS (Content Management System) z taką różnicą, że jest to system do zarządzania treścią mapy.

mapCreator składa się z 3 podstawowych części:

Panel zarządzania mapą

Wydzielona część serwisu, dostępna tylko dla administratora (login i hasło), gdzie może on zarządzać treścią mapy i jej ustawieniami.

Baza danych mapy

Baza, w której zapisywane są dane mapy i jej ustawienia. Standardowo baza ta ma format pliku XML.

Interaktywna mapa google

Główna mapa, dostępna publicznie, prezentująca treść znajdującą się w bazie danych. Mapa zawiera automatycznie generowane menu z listą obiektów, możliwością wyszukiwania, wyznaczania wskazówek dojazdu itp.

System mapCreator powstał z wykorzystaniem takich technologii jak:

 • google maps API
 • javascript (i frameworki jQuery oraz CanJS)
 • php5
 • HTML5
 • css3
 • XML
 • JSON

Wymagania techniczne odnośnie serwera

Docelowo mapCreator działa na serwerze klienta. Zazwyczaj jest to serwer obsługujący stronę internetową, na której prezentowana jest główna mapa. Do działania mapCreatora wystarcza standardowy serwer z obsługą php5 oferowany przez firmy hostingowe. Wymagana pojemność serwera zależy głównie od ilości zdjęć umieszczanych na mapie, sam mapCreator zajmuje kilkanaście MB.

Proces instalacji
 • Po zakupieniu otrzymasz od nas cały kod aplikacji w postaci spakowanego pliku rar. Paczkę należy rozpakować.
 • Rozpakowane pliki należy umieścić na serwerze (np. poprzez ftp) w wydzielonym katalogu widocznym z poziomu przeglądarki internetowej, np. http://www.strona.pl/mapa/
 • Po wpisaniu w przeglądarce powyższego adresu powinna pojawić się główna mapa systemu mapCreator. Jeśli tak to instalacja została zakończona.
Dostęp do panelu administracyjnego

Po zainstalowaniu aplikacji będziesz mógł rozpocząć nanoszenie danych na swoją mapę. Aby przejść do panelu administracyjnego należy w pasku adresu przeglądarki internetowej dopisać admin.php, czyli w całości adres internetowy panelu administracyjnego wygląda np. tak: http://www.strona.pl/mapa/admin.php Dostęp do panelu administracyjnego jest zabezpieczony, dane dostępowe otrzymasz od nas wraz z programem. W panelu administracyjnym będziesz miał możliwość późniejszej zmiany loginu i hasła.

Umieszczenie mapy na własnej stronie

W panelu administracyjnym, w zakładce Publikacja znajduje się krótki kod html, który należy wkleić do kodu źródłowego swojej strony.

Pomoc techniczna

W przypadku problemów z instalacją i uruchomieniem świadczymy bezpłatną pomoc techniczną w tym zakresie, wystarczy się z nami skontaktować.

FREE PRO
Panel administracyjny do zarządzania mapą
Podstawowe typy obiektów (marker, ścieżka, obszar)
Dodatkowe typy obiektów (koło, prostokąt, warstwa kml)
Limit na liczbę obiektów na mapie 20 bez limitów
Menu nawigacyjne mapy
Wyszukiwarka
Wyznaczanie trasy dojazdu
Klastrowanie markerów
Liczba załączonych ikon około 200 około 1000
Możliwość dodawania własnych ikon
Pomoc techniczna
Koszt bezpłatny 299,00 zł + VAT
Pobierz Zamów

Poniżej znajduje się treść licencji jakiej udzielamy po zakupie mapCreatora PRO. W skrócie najważniejsze zasady to:

 • licencja przyznawana jest bezterminowo,
 • jedna licencja zezwala na instalację oprogramowania na jednym serwerze i utworzenie jednej mapy,
 • istnieje możliwość modyfikacji kodu aplikacji we własnym zakresie do własnych potrzeb
 • nie wolno kopiować, udostępniać innym podmiotom lub rozpowszechniać aplikacji bez naszej zgody
 • oczywiście istnieje możliwość zakupu większej ilości licencji w preferencyjnej cenie, w takim przypadku prosimy o kontakt
 • możesz zakupić nasz program do map dla innego podmiotu, np. dla klienta, któremu wykonujesz mapę

Licencja na oprogramowanie mapCreator

Firma Poropero Sp. z o.o. zwana dalej "Licencjodawcą" udziela licencji na korzystanie z oprogramowania mapCreator przez:
...........................................................
...........................................................
zwanym dalej "Licencjobiorcą" na następujących warunkach:


§1
Zasady licencjonowania

 1. Licencja udzielona zostaje z chwilą zakupienia oprogramowania mapCreator.
 2. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony.
 3. W ramach licencji Licencjobiorca może zainstalować oprogramowanie mapCreator na jednym serwerze www i prezentować jedną mapę internetową utworzoną z wykorzystaniem tego oprogramowania w sieci internet.
 4. Licencjobiorca może dokonać ingerencji w kod źródłowy oprogramowania mapCreator w celu wykonania modyfikacji dostosowujących oprogramowanie do własnych potrzeb. Może również zlecić modyfikacje oprogramowania innemu podmiotowi pod warunkiem, że podmiot ten wykorzysta oprogramowanie oraz jego kod źródłowy wyłącznie w celu wykonania modyfikacji.
 5. Licencjobiorca może kopiować oprogramowanie tylko w celu tworzenia kopii bezpieczeństwa.


§2
Ograniczenia licencyjne

 1. Licencjobiorca nie może kopiować oprogramowania mapCreator oraz uruchamiać go na więcej niż jednym serwerze www za wyjątkiem sytuacji określonej w §1.5.
 2. Licencjobiorca nie może kopiować, sprzedawać, rozpowszechniać i udostępniać oprogramowania mapCreator oraz jego kodu źródłowego innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji określonej w §1.4.
 3. Licencjobiorca zobowiązany jest przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony oprogramowania przed kopiowaniem i użytkowaniem go przez osoby trzecie.


§3
Oświadczenie licencjodawcy

 1. Licencjodawca oświadcza, że oprogramowanie mapCreator jest wolne od wirusów i innych funkcji, które mogłyby spowodować celowe uszkodzenie danych, nośników pamięci lub sprzetu.
 2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania lub braku możliwości użytkowania oprogramowania, nie gwarantuje całkowitej bezbłędności oraz niezawodnego działania we wszystkich środowiskach instalacyjnych.
 3. Licencjodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym użytkowaniem oprogramowania lub w związku z sytuacją określoną w §1.4.
 4. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą oprogramowania mapCreator i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Licencjodawca oświadcza, że wykorzystywane w oprogramowaniu mapCreator technologie i biblioteki są używane zgodnie z ich licencją.


§4
Prawa autorskie

 1. Licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa własnościowe i autorskie wynikające z obowiązujących przepisów, za wyjątkiem tych, których udzielił licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy niniejszej licencji. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami o ochronie własności intelektualnej. Prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do oprogramowania należą do licencjodawcy.


§5
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszej licencji jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej licencji zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli strony nie rozstrzygną sporu, przez sąd właściwy dla siedziby licencjodawcy.


...........................................................
(licencjodawca)
Podstawowe, bezpłatne wsparcie techniczne

Naszym klientom korzystającym z mapCreatora zapewniamy podstawową, bezpłatną pomoc techniczną przez okres 6 miesięcy. Polega ona na udzielaniu konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty e-mail w następującym zakresie:

 • pomoc w zainstalowaniu, skonfigurowaniu i uruchomieniu systemu na własnej stronie/serwerze
 • udzielanie instrukcji i wyjaśnień dotyczących obsługi mapy i panelu administracyjnego
 • usuwanie usterek będących następstwem błędów w oprogramowaniu systemu.

Dodatkowe wsparcie techniczne

Możemy również udzielić dotakowego wsparcia technicznego, płatnie lub bezpłatnie w zależności od zakresu ustalanego indywidualnie z użytkownikiem. Takie wsparcie może polegać między innymi na:

 • rozbudowie lub modyfikacji systemu wedle życzenia użytkownika i w zakresie na jaki pozwala zastosowana technologia
 • wykonaniu kompletnej mapy wraz z wprowadzeniem danych na podstawie materiałów dostarczonych przez użytkownika w postaci np. dokumentów Word, Excel, zdjęć z aparatu cyfrowego
 • wszelkie inne prace dotyczące map interaktywnych ustalane indywidualnie z użytkownikiem.

Prześlij nam swoją opinię

Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, uwagi lub propozycje dotyczące naszych usług. Poniżej kilka sposobów, z których możesz skorzystać aby się z nami skontaktować: