Licencja

Poniżej znajduje się treść licencji jakiej udzielamy po zakupie mapCreatora PRO. W skrócie najważniejsze zasady to:

Licencja na oprogramowanie mapCreator

Firma Poropero Sp. z o.o. zwana dalej "Licencjodawcą" udziela licencji na korzystanie z oprogramowania mapCreator przez:
...........................................................
...........................................................
zwanym dalej "Licencjobiorcą" na następujących warunkach:


§1
Zasady licencjonowania

 1. Licencja udzielona zostaje z chwilą zakupienia oprogramowania mapCreator.
 2. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony.
 3. W ramach licencji Licencjobiorca może zainstalować oprogramowanie mapCreator na jednym serwerze www i prezentować jedną mapę internetową utworzoną z wykorzystaniem tego oprogramowania w sieci internet.
 4. Licencjobiorca może dokonać ingerencji w kod źródłowy oprogramowania mapCreator w celu wykonania modyfikacji dostosowujących oprogramowanie do własnych potrzeb. Może również zlecić modyfikacje oprogramowania innemu podmiotowi pod warunkiem, że podmiot ten wykorzysta oprogramowanie oraz jego kod źródłowy wyłącznie w celu wykonania modyfikacji.
 5. Licencjobiorca może kopiować oprogramowanie tylko w celu tworzenia kopii bezpieczeństwa.


§2
Ograniczenia licencyjne

 1. Licencjobiorca nie może kopiować oprogramowania mapCreator oraz uruchamiać go na więcej niż jednym serwerze www za wyjątkiem sytuacji określonej w §1.5.
 2. Licencjobiorca nie może kopiować, sprzedawać, rozpowszechniać i udostępniać oprogramowania mapCreator oraz jego kodu źródłowego innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji określonej w §1.4.
 3. Licencjobiorca zobowiązany jest przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony oprogramowania przed kopiowaniem i użytkowaniem go przez osoby trzecie.


§3
Oświadczenie licencjodawcy

 1. Licencjodawca oświadcza, że oprogramowanie mapCreator jest wolne od wirusów i innych funkcji, które mogłyby spowodować celowe uszkodzenie danych, nośników pamięci lub sprzetu.
 2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania lub braku możliwości użytkowania oprogramowania, nie gwarantuje całkowitej bezbłędności oraz niezawodnego działania we wszystkich środowiskach instalacyjnych.
 3. Licencjodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym użytkowaniem oprogramowania lub w związku z sytuacją określoną w §1.4.
 4. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą oprogramowania mapCreator i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Licencjodawca oświadcza, że wykorzystywane w oprogramowaniu mapCreator technologie i biblioteki są używane zgodnie z ich licencją.


§4
Prawa autorskie

 1. Licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa własnościowe i autorskie wynikające z obowiązujących przepisów, za wyjątkiem tych, których udzielił licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy niniejszej licencji. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami o ochronie własności intelektualnej. Prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do oprogramowania należą do licencjodawcy.


§5
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszej licencji jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej licencji zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli strony nie rozstrzygną sporu, przez sąd właściwy dla siedziby licencjodawcy.


...........................................................
(licencjodawca)

Prześlij nam swoją opinię

Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, uwagi lub propozycje dotyczące naszych usług. Poniżej kilka sposobów, z których możesz skorzystać aby się z nami skontaktować: