Regulamin

Aplikacji mapCreator PRO

Regulamin zakupów licencji w serwisie mapcreator.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy mapcreator.pl działa pod adresem www.mapcreator.pl i prowadzony jest przez firmę Propero Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, NIP: 813-333-34-20, REGON: 180542282, zwaną dalej firmą MapGenius lub Sprzedawcą.
 2. Firma Propero Sp. z o.o. jest Producentem i oficjalnym dystrybutorem licencji na oprogramowanie mapCreator, które służy do tworzenia map interaktywnych.
 3. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.
 4. Dokonanie zakupu oprogramowania poprzez Sklep jest związane z akceptacją zasad i warunków sprzedaży przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedawca zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego 24h na dobę przez cały rok pod warunkiem korzystania przez Klienta z aktualnej wersji przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer lub jej odpowiednika z włączoną obsługą plików cookies i JavaScript.
 6. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@mapcreator.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 781 207 407. Koszt połączenia zgodny z cennikiem Państwa operatora telekomunikacyjnego za połączenia z numerami komórkowymi.

§2 Podstawowe definicje używanych pojęć

 1. Regulamin – zbiór przepisów określający prawa Klienta oraz zasady i warunki sprzedaży licencji na oprogramowanie mapCreator a także zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep lub Serwis internetowy to witryna w sieci Internet dostępna pod adresem www.mapcreator.pl poprzez którą odbywa się sprzedaż licencji i dostarczenie oprogramowania mapCreator.
 3. Klient to osoba fizyczna (prywatna lub przedsiębiorca), prawna lub inna jednostka organizacyjna, która kupuje w Sklepie licencje na oprogramowanie mapCreator.
 4. Użytkownik to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z oprogramowania zakupionego przez Klienta.
 5. Licencja na oprogramowanie - umowa na korzystanie z oprogramowania komputerowego, zawierana pomiędzy Klientem, który będzie użytkował program i producentem oprogramowania mapCreator, określa warunki na jakich Klient może korzystać z programu mapCreator.
 6. Pomoc techniczna zwana wsparciem technicznym to pomoc oferowana przez Producenta w kwestii rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem programu mapCreator.

§3 Regulacja i ochrona danych klienta oraz polityka prywatności

 1. Firma Propero Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych Klientów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Klient dokonując zakupu Licencji w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie, w tym adres e-mail, na który zostaną wysłane Licencja oraz dane do pobraniu programu mapCreator.
 3. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia w tym wystawienia imiennej licencji na oprogramowanie mapCreator.
 4. Dane Klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom, z wyjątkiem wyboru przez Klienta systemu płatności elektronicznych online, w tym przypadku dane zostaną udostępnione PayU S.A. w celu realizacji płatności.
 5. Adres e-mail podany podczas rejestracji będzie uprawnionym adresem do korzystania z pomocy technicznej.
 6. Klient ma możliwość wglądu w swoje dane oraz możliwość wprowadzania zmian a także usunięcia ich z systemu komputerowego Sprzedawcy.
 7. Klient oświadcza, że podawane przez niego dane podczas składania zamówienia, w tym adres e-mail na który przesyłane będą dane do pobrania programu, są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich ani powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Adres e-mail będzie wykorzystywany do kontaktu Producenta z Klientem a tym samym, może być użyty do przekazania ważnych informacji związanych z programem mapCreator. W każdej chwili klient może zablokować ich otrzymywanie informując o tym Producenta.
 9. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie w bezpiecznym miejscu danych dostępowych do pobrania programu oraz plików instalacyjnych wchodzących w skład oprogramowania mapCreator. Przekazywanie powyższych danych do informacji publicznych jest zabronione.

§4 Zakres świadczonych usług w serwisie mapCreator.pl

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż licencji na oprogramowanie mapCreator w postaci elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Oprogramowanie mapCreator nie jest sprzedawane, lecz jest licencjonowane.
 3. Umowa kupna dotyczy wyłącznie licencji na używanie programu.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż licencji komputerowych wyłącznie na terenie Polski realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wraz z zakupem licencji Klient otrzymuje możliwość korzystania z pomocy technicznej oferowanej przez Producenta, która realizowana jest drogą elektroniczną w okresie 6 miesięcy, liczonym od daty dostarczenia licencji Użytkownikowi.
 6. Pomoc techniczna obejmuje pomoc w zainstalowaniu, skonfigurowaniu i uruchomieniu programu, udzielanie podstawowych informacji z zakresu działania programu oraz kwestie związane z rozwiązywaniem problemów dot. użytkowania programu.
 7. Pomoc techniczna nie obejmuje indywidualnych szkoleń z zakresu obsługi programu, które świadczone są odpłatnie oraz nie dotyczy rozwiązywania problemów nie związanych bezpośrednio z obsługą oprogramowania mapCreator.
 8. Po wygaśnięciu wsparcia technicznego Klient będzie mógł zakupić przedłużenie okresu wsparcia technicznego.

§5 Zamówienia licencji, płatności oraz zasady dostarczania oprogramowania

 1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia w serwisie mapcreator.pl podając adres e-mail oraz dodatkowe dane niezbędne do rejestracji licencji.
 2. Płatność za zakup licencji może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych online (PayU S.A.), na podstawie faktury proforma lub przelewem na konto bankowe Sklepu.
 3. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem online poprzez PayU, Klient od razu otrzymuje na podany adres e-mail wszystkie dane niezbędne do użytkowania programu. W praktyce cała operacja płatności online nie powinna zająć więcej niż 15 minut.
 4. W przypadku zamówienia na podstawie faktury proforma na adres e-mail podany podczas składania zamówienia przez Klienta wysyłana jest faktura proforma, na podstawie której Klient dokonuje płatności w terminie określonym na fakturze proforma.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy mogą być realizowane w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. Po zaksięgowaniu płatności lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty (wygenerowanego przez system bankowy) system komputerowy Sklepu przesyła na podany adres e-mail, dane niezbędne do pobrania programu.
 7. Program pobierany jest przez Użytkownika ze strony internetowej mapcreator.pl z użyciem tymczasowego linku pobrania. Link ten jest unikalny dla danego Klienta i dostępny tylko dla niego. Link będzie aktywny przez 7 dni od momentu jego dostarczenia.
 8. W okresie aktywnego wsparcia technicznego Producent oferuje możliwość pobierania programu ze strony mapcreator.pl. Po tym okresie dostęp do wersji instalacyjnych programu oraz aktualizacji nie będzie możliwy w związku z tym Klient zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie jednej kopii zapasowej zakupionej wersji oprogramowania mapCreator.
 9. Za każdą sprzedaną licencję Sklep wystawia imienny dowód zakupu w postaci faktury VAT, która stanowi potwierdzenie zakupu licencji.
 10. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, Klient podaje w trakcie składania zamówienia.
 11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 12. Faktura VAT za zakup licencji wystawiana jest przez Sklep dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sklepu w terminie do 7 dni.
 13. Faktura VAT dostarczana jest Klientowi w wersji elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail lub na życzenie dodatkowo wysyłana jest w postaci papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 14. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem online przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU S.A. i są oferowane zgodnie z Regulaminem tzw. transakcji jednorazowych firmy PayU S.A.
 15. W przypadku zakupu licencji przez zagraniczną firmę, Klient będzie zobowiązany do opłacenia podatku VAT od całkowitej kwoty nabycia licencji, zgodnie ze stawką VAT obowiązującą w jego kraju.

§6 Licencja na oprogramowanie mapCreator

 1. Klient uprawniony jest do korzystania z oprogramowania mapCreator na warunkach określonych w umowie licencyjnej dołączonej do programu.
 2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z umową licencyjną i ją zaakceptować przed przystąpieniem do korzystania z oprogramowania mapCreator. Z umową licencyjną można zapoznać się przed zakupem programu pod adresem: www.mapcreator.pl/?action=licencja

§7 Reklamacje i zwroty

 1. Przed dokonaniem zakupu Klient powinien skorzystać z wersji demonstracyjnej oprogramowania mapCreator dostępnej pod adresem www.demo.mapcreator.pl aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania Klienta oraz jest dostosowane do systemu komputerowego używanego przez Klienta.
 2. Licencje na oprogramowanie są imienne oraz wystawiane dla konkretnego Klienta i dlatego nie podlegają anulowaniu lub zwrotowi.
 3. Ewentualne zwroty będą rozpatrywane tylko w szczególnych sytuacjach. W przypadku chęci zwrotu oprogramowania Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w ciągu 14 dni od daty otrzymania licencji np. wysyłając e-mail na adres: biuro@mapcreator.pl i podając dokładne dane umożliwiające jego identyfikację oraz uzasadnienie chęci zwrotu licencji na oprogramowanie mapCreator.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Potwierdzenie otrzymania rezygnacji zostanie odesłane do Klienta na adres e-mail, z którego wpłynęła rezygnacja.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu oprogramowania mapCreator fakt ten należy zgłosić Sklepowi. W tym celu wystarczy wysyłać wiadomość e-mail na adres biuro@mapcreator.pl wraz z danymi służącymi do identyfikacji właściciela licencji oraz dokładnie opisać problem. Sklep potwierdzi przyjęcie reklamacji a Producent podejmie działania mające na celu zdiagnozowanie problemu i w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 6. W przypadku stwierdzenia usterki w oprogramowaniu mapCreator wynikającej z winy Producenta, która uniemożliwia normalną pracę z programem, Producent postara się naprawić usterkę, wymienić produkt na pozbawiony wad lub w przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa zaproponuje zwrot kosztów poniesionych przez Klienta na zakup licencji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub opcji licencji znajdujących się w ofercie zwłaszcza w przypadku udostępnienia nowej wersji oprogramowania mapCreator, przy czym zmiany nie będą dotyczyły Klientów, którzy dokonali zamówienia licencji przed wprowadzeniem zmian.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta a tym samym nie może być w ten sposób interpretowane.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sklep zobowiązuje się bezwzględnie podporządkować zapisom prawa a wszelkie kwestie sporne interpretować na korzyść Klienta.
 6. Regulamin w niniejszej formie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2018 roku.

Prześlij nam swoją opinię

Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, uwagi lub propozycje dotyczące naszych usług. Poniżej kilka sposobów, z których możesz skorzystać aby się z nami skontaktować: